Tel: 0(212) 883 30 91 | mail: info@pusulateknik.com.tr

Patlamadan Korunma Dokümanıdosya

İşletmelerde gaz, buhar, sis ve toz formlarında bulunan yanıcı kimyasal maddelerin, atmosfer şartlarında herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında hava ile oluşturduğu reaksiyonlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

30 Nisan 2013 Tarihli 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”te belirtildiği üzere işveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır.

Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

patlamadan korunma dokumani
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. Kanunun 11’inci maddesine göre ise işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Patlamadan Korunma Dokümanında;ex

 • Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Alınacak önlemlerin tespiti,
 • Tehlikeli alanların (zone) sınıflandırılması,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler,
 • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 • İşletmede kullanılan iş ekipmanlarının 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yer alır.

 

Pusula Teknik Hizmetler bünyesinde konusunda uzman mühendislerimiz tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine uygun aşağıda belirtilen iş akışına göre parlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

 • Risk değerlendirmesi yapılması,
 • Olası patlayıcı ortam oluşabilecek alanların (zone) tespiti,
 • Bu alanlarda kullanılan kimyasal maddelerin ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespiti,
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MSDS – Material safety data sheet) yanıcı kimyasal maddelerin özelliklerini içeren liste hazırlanması,
 • Yanıcı kimyasal maddelerin TS EN 60079 standardına uygun olarak hesaplarının yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının ve patlama riskinin oluştuğu çapın belirlenmesi,
 • Alınması gereken önlemlerin belirtilmesi.