Tel: 0(212) 883 30 91 | mail: info@pusulateknik.com.tr

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Emisyon Ölçümleritozlu_ortam

 • Hız ve Debi
 • İslilik, Nem
 • Baca Gazı Ölçümü (CO / O2, CO2, SO2)
 • NOx (NO, NO2)
 • Partikül Madde
 • Ağır Metal Örnekleme (Ag, As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Ni,P,Pb,Sb,Se,Tl,Zn)
 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Örneklemesi (VOC)

 

İş Güvenliği ÖlçümleriTermal Konfor

 • Toplam Toz Maruziyeti
 • Solunabilir Toz Maruziyeti
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • Ortam Gürültü Maruziyeti
 • Kişisel Ağır Metal Maruziyeti
 • VOC Maruziyeti
 • Ortamda VOC
 • Termal Konfor
 • Titreşim Maruziyet
 • Elektromanyetik Alan

 

İşveren, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırarak çalışanlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen öğeleri öğrenmek, gözlemlemek ve önlemekle mükelleftir. İdeal bir çalışma ortamı oluşturmak ve kayıpları minimuma indirmek için işyeri ortam ölçümleri  konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 • Gürültü Ölçümü

  Çevresel gürültü, Kişilerin maruz kaldığı gürültü ve Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi

 • Termal Konfor Ölçümü

  Orta dereceli ortamlar için PMV ve PPD indislerinin tayini, Sıcak ortamlar için WBGT indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısı ve Termal rahatlık şartlarının belirlenmesi

 • Toz Ölçümü

  Gravimetrik yöntem kullanılarak pompa vasıtasıyla filtreye numune almak şartıyla Toplam ve Solunabilir tozun tayini ile Toplam, Solunabilir ve Torasik Aerosollerin tayini

 • Baca Gazı Ölçümü

  Kükürtdioksit, Azotmonoksit, Azotdioksit, Karbonmonoksit, Karbondioksit Tayinleri, Toz kütle derişimi, Toz emisyon miktarı tayini ile Gaz akış hız ve debi tayini, Duman yoğunluğu islilik tayini, Rutubet (nem) tayini ve Gaz halindeki toplam organik karbonun (TOC) kütle derişiminin tayinleri

 • VOC (Uçucu Organik) Ölçümü

  Örnekleme pompası ile sorbent tüpe numune alma yoluyla çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşenlerin Tayini

  Anlık gaz ölçümü ile Zehirli gaz veya buhar konsantrasyonlarının tayini, Elektrokimyasal hücre metodu ile Karbonmonoksit Tayini ve Oksijen Tayini